வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

அன்புப் படிக்கட்டு

அன்புப் படிக்கட்டின்……………….
அடித்தட்டு காதல் – உடலின் வேகம்
அடுத்ததட்டு பாசம் – மனதின் பிடிப்பு
அதற்கடுத்தது நட்பு – பகுத்தறிவின் துணை
அதற்கு மேலே இரக்கம் – இதயத்தின் துடிப்பு
இன்னும் ஒருபடி மேலே தாய்மை – பலன் கருதா அன்பு
அதற்கும் மேல்படி கருணை – உணர்வோடு கூடிய அன்பு
இந்தப் படிகலேறி அடைகின்ற இடம்………
அருள் – உயிரின் இயல்பாய் ஒளிவிடும் அன்பு!