வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

1.  Osho : If people are happy, Nobody can drag them into war

 

 

2. Osho: Heaven & Hell (Meditation Minutes)