வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

1.  Osho : . . . for thirty two years
I have been absolutely nothing. . . .

 

 

2. Osho : The philosophical frog and the centipede

 

3. Osho : Life  (Meditation Minutes)