வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

1.  Osho : I DON’T SPEAK TO TEACH SOMETHING

2. Osho : SILENCE SHARED IN WORDS 

3. Osho :  I SPEAK SO THAT YOU CAN BE SILENT