வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

1.  Osho : We use all available Media

 

2. Osho : This is not a Teaching

 

3. Osho :  Meditation is not part of your Biology – but your Freedom