வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

சிறுவன் யர்னி தனது மாமா நியூட்டனிடம், நீங்கள்
அந்த புதிய டிரம் செட் வாங்கித் தந்ததற்கு மிகவும் நன்றி. எனக்கு வாங்கிக்
கொடுத்தவைகளிலேயே மிகவும் சிறந்த்து இதுதான் – என்றான்.

அப்படியா, இதைக் கேட்க எனக்கு மிகவும்
மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது – என்றார்.

ஆமாம், நான் ஏற்கனவே பணம் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்து
விட்டேன் – என்றான்.

அப்படியா, பணமா, நீ தொழில்முறையில் வாசிக்க
ஆரம்பித்துவிட்டாயா – என்றார்.

ஒருவகையில் அப்படித்தான், அம்மா தினமும் ஒரு
டாலர் நான் பகலில் வாசிக்காமலிருக்கத் தருகிறாள், தாத்தா வாரம் பத்து டாலர் நான்
இரவில் வாசிக்காமலிருக்கத் தருகிறார், எப்படி – என்றான் யர்னி.

இதுபோலவே உன் வாழ்வு இருக்கிறது. பணத்திற்காக
அடுத்தவர்களுக்கு உதவிசெய்வதும், உழைப்பதும் போய் அடுத்தவர்களை தொந்தரவு
செய்வதும், ஏமாற்றுவதும் கூட நியாயமாய், தொழிலாய் ஆகிவிட்டது.