வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

 தூய்மை 

 

நண்பனை மட்டும் அன்பு செய்வது என்ன அன்பு

அது அனுகூலத்திற்க்கு அனுகூலம்,

அது வியாபாரத்தில் அன்பு.

 

 

காதலியை மட்டும் காதலிப்பது என்ன அன்பு

அது உடலை உரிமை கெரள்வது,

அது காமத்தில் அன்பு.

 

நாடு இன மெரழிப் பற்றுகளா அன்பு

அது பற்றிக் கெரள்ளும் தந்திரம்

அது அரசியலில் அன்பு.

 

பின் எது தூய்மையான அன்பு

அது விரோதியையும் விலக்கமுடியாத அன்பு.