வாழ்க விழிப்புணர்வுடன்!

வாழ்வைக் கரைந்து அனுபவி!

தியானமும் அன்பும்!  

தியானம் என்பது உன்னை அறிந்து கொள்வது.

அன்பு என்பது உன்னை அனுபவிப்பது.

ஆகவே அன்பு தியானத்தைக் கொடுக்கும்,

        தியானம் அன்பைக் கொடுக்கும்.

அப்படி நடக்காவிட்டால்……………

உங்கள் அன்பு அன்பல்ல,

உங்கள் தியானம் தியானமல்ல,

இதுவே உரைகல்.

உன் குணம்

இரக்கம், பாசம் இவை பெண்மை குணங்கள்,

வீரம், நட்பு இவை ஆண்மை குணங்கள்,

காமம், பயம், பசி இவை உடலின் குணங்கள்,

அன்பு உயிரின் குணம்,

          உன் குணம்.